Er helpt geen lieve vader of moeder aan: de school is weer begonnen.

De ondersteunende medewerkers die met de leerkrachten zorgen voor goed onderwijs, zijn ook weer begonnen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de onderwijsondersteuners van het samenwerkingsverband, van Stromenland, zo’n zestig in totaal. Ze gaan op aanvraag naar scholen om met hun expertise de leerkrachten, Intern Begeleiders en leerlingen te ondersteunen, dat wil zeggen een stap verder te helpen.

Het woord ‘ondersteuning’ heeft de laatste jaren een vlucht genomen in onderwijsland. Toen ik ruim twintig jaar geleden studeerde voor mijn master Educational Management, was de Intern Begeleider geïntroduceerd als vervolgstap op de extern begeleiders die via schoolbegeleidingsdienst en via KPC/CPS/APS bij besturen en directeuren aan tafel kwamen. Het doel van de interne begeleiding: de school bouwt en behoudt zelf de expertise voor de leerlingen die extra aandacht of een aangepaste didactische aanpak nodig hebben om het gemiddelde tempo in de groep te kunnen volgen. De taakstelling van de intern begeleider is in de loop van de tijd verbreed geraakt naar contact met ouders en bijvoorbeeld de onderwijsondersteuner van het samenwerkingsverband.

Sinds het van kracht worden van de Wet Passend Onderwijs in 2014 is er behalve van ondersteunende medewerkers ook sprake van een Ondersteuningsplan. Het is de naam van het strategisch beleidsplan waarin een organisatie haar plannen voor pakweg de komende vier jaar uiteenzet. De schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband bepalen welke richting ze intern en met de vanzelfsprekende externe partners op gaan, en welke te behalen onderwijs ondersteuningsdoelen daar bij horen. Elke school heeft ook een strategisch plan, het schoolplan; hetzelfde geldt voor het schoolbestuur. Het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband richt zich met name op de richting en de doelen van passend onderwijs.

‘Ondersteuning’ is een groter ding geworden. Betrokkenen bij samenwerkingsverband Stromenland nodigen we graag uit input te geven voor het nieuwe Ondersteuningsplan 2021 – 2025. Ouders, leerkrachten, intern begeleiders, directeuren, besturen, samenwerkingspartners en externe stakeholders zijn uitgenodigd via de interne en externe routes. Met name leerkrachten en ouders zijn via een bericht op de website van Stromenland over het nieuwe Ondersteuningsplan uitgenodigd ook ongevraagd aan te sluiten bij de input- en brainstormbijeenkomsten. U kunt zich via de website aanmelden.

Ondersteuning begint immers met de vraag: wat is er nodig.

 

Tinie van Aalsum

Bestuurder Stromenland