Afgelopen schooljaar zijn de criteria die door Stromenland werden gehanteerd ten behoeve van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV), geëvalueerd en bijgesteld. Hierbij zijn de platformcoördinatoren, de CT-leden en de directeuren SO- en SBO betrokken. Vervolgens is het document “Richtlijnen aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring” opgesteld. In deze nieuwe richtlijnen is de leerlingbehoefte uitgangspunt voor de deskundige afweging om al dan niet een TLV af te geven. Deze afweging gebeurt op basis van:

 

  1. De drie domeinen leren, gedrag en gezondheid
  2. De intensiteit en complexiteit waarvan sprake is
  3. De specifieke expertise die nodig is

In de bijlage is het nieuwe document te vinden waarin de richtlijnen en het bijbehorende model worden toegelicht. De deelnemersraad heeft ingestemd met deze nieuwe richtlijnen en het document is door de bestuurder van Stromenland vastgesteld en ingegaan per 1 augustus 2019.

 

Routekaart
Het tijdpad voor de aanvraag TLV en de bijhorende documenten en procedure is vastgelegd in de Routekaart. Deze is medio 2018 vastgesteld, wordt op dit moment geëvalueerd en aangepast, in januari 2020 wordt de vernieuwde versie verwacht. Tot dat moment blijft de versie uit 2018 van kracht.

Deze versie, alsook de nieuwe richtlijnen, zijn  hier te vinden.