Privacy Reglement Stromenland

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Europese Privacywet (AVG) van kracht. Deze wet schrijft het samenwerkingsverband voor om zorgvuldig om te gaan met persoonsinformatie en passende maatregelen te treffen om de privacy van onze leerlingen, hun ouders en onze collega’s goed te beveiligen.

Dit heeft de nodige consequenties voor het samenwerkingsverband. Zo hebben wij onder andere verwerkersovereenkomsten afgesloten waarin de privacy en het gebruik van data juridisch is geregeld. Verder hebben wij ook verschillende informatiebeveiligingsmaatregelen getroffen om gegevens goed te beschermen.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onze dienstverlening. Het samenwerkingsverband en de aangesloten scholen/schoolbesturen mogen zonder instemming van ouders persoonsgegevens uitwisselen in verband met het uitvoeren van de taken zoals deze vastliggen in de wet passend onderwijs. Gegevens worden niet ongevraagd met derden gedeeld met uitzondering om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Om informatie te kunnen delen met andere instanties, buiten het samenwerkingsverband, dient het samenwerkingsverband altijd eerst toestemming aan de ouders te vragen. Redenen om informatie te delen met andere instanties liggen altijd in het licht van het uitvoeren van de wettelijke taak van het samenwerkingsverband. Bijvoorbeeld bij de wens tot uitvoering van additioneel onderzoek bij uw kind zodat het samenwerkingsverband hiermee tot beter advies of besluitvorming kan komen. Ook is toestemming van ouders nodig voordat informatie over het kind bij andere instanties wordt opgevraagd.

Alle derden zijn allen tot geheimhouding gehouden op grond van een eed, wettelijke verplichting of de overeenkomst tussen hen en ons samenwerkingsverband.

Wij hanteren het privacy reglement samenwerkingsverband PO en VO, via  deze link kunt u dat inzien.