Onderwijsarrangementen

Voor sommige kinderen is de basisondersteuning die scholen kunnen geven onvoldoende. Dan moet er naar een andere oplossing gekeken worden. Het liefst op de eigen school of in de buurt van de eigen school. Maar in ieder geval binnen het samenwerkingsverband.

Samen met anderen
Binnen ons samenwerkingsverband zijn er ook scholen en andere instellingen en organisaties die aan kinderen extra of speciale ondersteuning kunnen geven. Bijvoorbeeld aan kinderen met spraak-taalproblemen.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Als kinderen niet voldoende hebben aan de basisondersteuning van de school, dan krijgen ze een arrangement. Samen met de ouders en specialisten uit het samenwerkingsverband bekijkt de school wat een kind nodig heeft. Dat wordt opgeschreven in een zogenaamd ontwikkelingsperspectief (OPP). Hierin staat wat het kind wil en kan, waar het goed in en wat het wil bereiken én en wat het nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen.

Arrangementen
Een arrangement is een plan voor onderwijs én extra hulp. Er zijn twee soorten arrangementen:

Maatwerkarrangementen. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De school of de leerkracht van de school werkt dan vaak samen met andere speciale basisscholen. Kinderen met dit arrangement krijgen de extra hulp zoveel mogelijk op hun eigen school.
Zware arrangementen. Niet alle kinderen kunnen naar het reguliere basisonderwijs. Bijvoorbeeld omdat ze leer- of gedragsproblemen hebben. Of kinderen met een lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke beperking of die langdurig ziek zijn. Die kinderen krijgen onderwijs op het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.

Als een kind op het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs beter op z’n plek is, dan kan dat alleen met een toelaatbaarheidsverklaring.

Verschil speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs
Speciaal basisonderwijs (SBO) geeft ondersteuning aan moeilijk lerende kinderen en kinderen met gedrags- en leerproblemen.
Speciaal onderwijs scholen (SO) geven onderwijs aan bijzondere doelgroepen. Bijvoorbeeld zeer moeilijk lerende kinderen of kinderen met ernstige gedragsproblemen. Of blinde en slechtziende en/ of dove en slechthorende kinderen.

illustratie 3