Schoolondersteuningsprofiel

Schoolbesturen maken ten minste 1 keer per 4 jaar een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin staat wat de scholen precies voor leerlingen kunnen doen die extra hulp nodig hebben.
Leraren, schoolleiding en het bestuur van de school stellen samen een SOP op. Met dit schoolondersteuningsprofiel kan de school ook vaststellen of de kennis en ervaring van de leraren voldoende is voor de extra hulp die ze willen geven. Het kan zijn dat leerkrachten extra scholing moeten krijgen.

Adviseren over het SOP
Leraren en ouders mogen meedenken over het schoolondersteuningsprofiel. Dit kunnen zij doen via de medezeggenschapsraad van de school. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht.

SOP is openbaar
Iedereen moet het schoolondersteuningsprofiel kunnen inzien. Daarom nemen de meeste scholen hun SOP op in hun schoolgids of publiceren zij het op de website van de school.

Dekkend aanbod binnen Stromenland
Binnen Stromenland worden alle schoolondersteuningsprofielen naast elkaar gelegd. Zo kunnen we beoordelen of we aan alle leerlingen passend onderwijs kunnen geven. We gebruiken de SOP’s ook om vast te stellen welke basisondersteuning ons samenwerkingsverband kan geven.

illustratie 9