Verkiezingsstelsel

De verkiezing van de leden van de ondersteuningsplanraad (OPR) vindt plaats via kiesgroepen. Het samenwerkingsverband Stromenland kent vier kiesgroepen:

  • Eén kiesgroep A: Nijmegen
  • Eén kiesgroep B: de gemeenten Beuningen, Druten, West Maas en Waal en Wijchen
  • Eén kiesgroep C: de gemeenten Berg en Dal, Boxmeer, Cuijk, Grave, Heumen, Mill en St. Hubert, St. Anthonis en Ubbergen
  • Eén kiesgroep D: de scholen voor SO en SBAO

Elke kiesgroep levert twee personeelsleden en twee ouders voor de ondersteuningsplanraad. Alle personeelsleden en ouders van leerlingen van de tot de kieskring behorende scholen zijn verkiesbaar. Indien er meer verkiesbare personen dan plaatsen zijn, vindt een verkiezing plaats. Elk kiesgerechtigd Medezeggenschapsraad-lid brengt één stem uit op een binnen de kieskring gekandideerde ouder en één stem op een binnen de kieskring gekandideerd personeelslid.

Zittingsduur leden
Voor de leden van de ondersteuningsplanraad wordt de termijn bepaald in een rooster van aftreden. Zie hiervoor onderstaand rooster:

 

Kieskring geleding Persoon
 2018-2019 A Personeel Vacante plek
  B Personeel Judith vd Linden
  C Ouders Valerie Aben
  D Ouders Esther Merkus
2019-2020 A Ouders Willem vd Kieboom
  B Ouders  X
  C Personeel Vacante plek
  D Personeel  X
2021-2022 A Personeel Vacante plek
  B Personeel Sarah Gieselaar
C Ouders Kitty Klop
D Ouders Brigitte van Kuppeveld
2022-2023 A Ouders Ivo Verploegen
B Ouders Jessica Janssen
C Personeel Debby Drost
D Personeel Wendy de Jonge

Onvoldoende kandidaten
Indien uit het personeel dan wel de ouders niet meer kandidaten zijn gesteld dan er zetels in de ondersteuningsplanraad voor die geleding zijn, vindt voor die geleding of geledingen geen verkiezing plaats en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen.
De ondersteuningsplanraad stelt het bestuur, de leden van de medezeggenschapsraden van de scholen en de betrokken kandidaten daarvan tijdig vóór de verkiezingsdatum in kennis.
Wanneer er onvoldoende kandidaten beschikbaar zijn voor de te vervullen vacatures, blijft deze plek onbezet. Aan de besturen in de betreffende kiesgroep wordt dit kenbaar gemaakt met het verzoek kandidaten te werven. De vacante plek wordt bij stemming in de verhoudingen gecompenseerd.

Verkiezing
De verkiezing vindt plaats bij geheime digitaal-schriftelijke stemming. Elk kiesgerechtigd Medezeggenschapsraad-lid brengt één stem uit op een binnen de kieskring gekandideerde ouder en/of één stem op een binnen de kieskring gekandideerd personeelslid.

Uitslag verkiezingen
Gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen op zich hebben verenigd. Indien er voor de laatste te bezetten zetel meer kandidaten zijn, die een gelijk aantal stemmen op zich verenigd hebben, beslist tussen hen het lot. De uitslag van de verkiezingen wordt door de ondersteuningsplanraad vastgesteld en schriftelijk bekendgemaakt aan het bestuur en de medezeggenschapsraden van de scholen.

 

illustratie 5